Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden voor bemiddeling van Marwest Vastgoedbeheer al dus gedeponeerd op 1 januari 2013.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over opdrachtgevers, wordt daaronder verstaan diegene die ons een opdracht geven tot het vinden van huurders en diegene die ons opdracht geven tot het vinden van een woonruimte.

2. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ons, onze of wij, wordt daaronder verstaan Marwest Vastgoedbeheer.

3. Deze algemene voorwaarden zijn op toepassing op al onze overeenkomsten met opdrachtgevers.

4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

5. Indien opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

6. Waar het in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over overeenkomsten, wordt daar tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons of door ons gegeven overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard. 2. De door ons aan de opdrachtgever verzonden of gegeven overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze overeenkomst in te stemmen tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze overeenkomst schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde schriftelijk zijn toegezegd.


Artikel 3. Prijzen

1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De in overeenkomsten, contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om , indien na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Wij werken op een no cure – no pay basis voor opdrachtgevers die ons opdracht geven voor het zoeken naar huurders, hiermee wordt bedoeld dat wij geen kosten in rekening kunnen brengen. Komt er wel een huurovereenkomst tot stand dan is opdrachtgever ons een bedrag verschuldigd van € 150 .

5. Wanneer de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het vinden van woonruimte, een opdracht plaatst voor het vinden van woonruimte, is de opdrachtgever geen kosten,- verschuldigd voor inschrijf- en bezichtigingkosten.

6. Wanneer de opdrachtgever passende woonruimte heeft gevonden via ons, is de opdrachtgever € 750 ongeacht de huur van de woning inclusief 21% BTW bemiddelingskosten verschuldigd aan ons.

7. Voor het in beheer nemen van vastgoed rekenen wij 5% over de maandhuur, mits anders overeen gekomen.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Behoudens eventuele verplichtingen omschreven in onze overeenkomsten zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijven de overeenkomsten gelden en zijn wij met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of directe- of indirecte schade hoe ook genaamd.

2. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

3. Opdrachtgever dient zichzelf en het te verhuren object dusdanig te hebben verzekerd, zodat schade hoe genaamd dan ook, aan beide partijen verzekerd zijn.

4. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de internetsite van mwvb.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) veroudert of niet (meer) correct is.

5. Mwvb.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de gegevens van de internetsite en/of pagina’s. De gegevens op deze internetpagina's kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De op de internetpagina's genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of typefouten.


Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zij gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende in onze overeenkomst beschreven diensten, althans uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, dit alles mits uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit gemene recht voortvloeiend.

3. Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na totstandkoming van onze overeenkomst, doch voor de aflevering van diensten af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.


Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen en de nakoming).Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in –en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale, regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Artikel 7. Toepasselijk recht Op de ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 8. Geschillenbeslechting Bij geschillenbeslechting kan alleen een Nederlandse rechter uitspraak doen en is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 7. Toepasselijk recht

Op de ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 8. Geschillenbeslechting

Bij geschillenbeslechting kan alleen een Nederlandse rechter uitspraak doen en is het Nederlands recht van toepassing.